Dávám tímto svůj souhlas zapsanému spolku Civitas Pragensis, z.s., sídlem Za školou 43, 19800, Praha, zapsaného v OR vedeném u MS V Praze, oddíl L 12688, IČ: 26592461 (dále „Spolek“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci mých osobních údajů ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:
jméno a příjmení
telefonické a emailové spojení
identifikace účtů na sociálních sítích
fotografie mé osoby jako subjektu osobních údajů pořízené na akcích Spolku
Uděluji výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely šíření sdělení o všech akcích pořádaných Spolkem. Fotografie mé osoby jako subjektu osobních údajů pořízené na akcích Spolku mohou být použity pro propagaci Spolku na sociálních sítích i při jiných formách jeho prezentace. Pokud vznesu námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo odvolám souhlas, nebudou již mé osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
Beru na vědomí, že:
Spolek nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
Spolek zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení;
doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, tj. 10 let;
Spolek nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od Spolku přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,