18. září 2021 jsme se účastnili trochu opožděné připomínkové akce, která se konala na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě a odkazovala na výročí 600 let od dobytí města vojsky Pražanů a jejich šlechtických spojenců 17. dubna 1421. Dopoledne jsme v rámci programu ve spolupráci s dalšími spolky předvedli komentovanou ukázku zbraní a zbroje doby husitských válek. Odpoledne ve 14 hodin následovala bojová ukázka volně inspirovaná zápisky kronikáře Vavřince z Březové, který tuto událost zachytil následujícími slovy:

Potom v témž čase, jako svrchu, v sobotu před sv. Tiburciem, což bylo 12. dubna, vytáhli Pražané se svým vojskem k Českému Brodu a nejprve přitáhli k hradu Toušni pana Michalce blízko Staré Boleslavi, ten se ve třech dnech poddal, ale tak že jeho posádce bylo dovoleno bez ublížení na těle pokojně odejít. A obsadivše ten hrad, táhli k Brodu a ve středu po sv. Tiburciu ho obklíčili a následujícího dne, učinivše beze všeho uspořádání útok, třebas byl příkopy a obránci dobře chráněn, přece se v době několika hodin zmocnili příkopů, zlezli hradby a vnikli do města, při tom byli mnozí ze strany Pražanů zraněni a zasaženi, ale málo jich bylo zabito. Ale Němci, tamní žoldnéři uherského krále, utekli do kostela, obsadili věž podle možnosti se bránili, ale nikterak nebyli s to klást odpor. Neboť Pražané, zapálivše se svými lidmi kostel, asi dvě stě jich upálili a přemnohé Němce cepy a meči po ulicích města usmrtili, mezi nimi bylo osmnáct kněží s farářem, kteří zahynuli plameny ohně a mečem, s Mikulášem řečeným Návarou neboli Čberem, výborným písařem katedrálem krále Václava, který byl upálen v sudě.

Bojová ukázka byla o to pikantnější, že se odehrávala v pro nás asi zatím nejkurióznějším prostoru, kde jsme měli možnost bojovat. A to mezi řadami hrůzostrašně vyhlížejících mobilních toalet, které byly ohrazeny železnými ploty a indiánským tepee místních skautů, kteří se utábořili před vchodem do kostela sv. Gotharda. Taškařice to byla vskutku vydařená.